சதவிதம் 2022 TNPSC Old Questions

Q1: 25 மாணவர்களில் 72% பேர் கணித பாடத்தில் திறமையானவர்கள். கணித பாடத்தில் திறமையற்றொர் எத்தனை பேர்? [08-01-2022]
a. 5 மாணவர்கள்
b. 6 மாணவர்கள்
c. 7 மாணவர்கள்
d. 8 மாணவர்கள்

Answer Key

c. 7 மாணவர்கள்

[collapse]

Q2: ஒரு வகுப்பில் 50 மாணவர்கள் உள்ளனர். ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் 14% வருகை புரியவில்லை எனில் வருகை புரிந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை காண்க? [08-01-2022]
a. 36
b. 7
c. 43
d. 38

Answer Key

c. 43

[collapse]

Q3: 48 இன் 48% =x இன் 64% எனில் xன் மதிப்பு _____ ஆகும் [08-01-2022]
a. 64
b. 56
c. 42
d. 36

Answer Key

d. 36

[collapse]

Q4: ஓர் எண்ணின் மதிப்பை 25% குறைத்தால் 120 கிடைக்கிறது எனில், அந்த எண்ணைக் காண்க [11-01-2022]
a. 180
b. 170
c. 160
d. 150

Answer Key

c. 160

[collapse]

Q5: 20% விலை உயர்விற்குப் பின் ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் விலை ₹96 எனில், ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் அசல் விலையைக் காண்க. [11-01-2022]
a. ₹ 100
b. ₹ 80
c. ₹ 60
d. ₹ 50

Answer Key

b. ₹ 80

[collapse]

Q6: ஒரு பள்ளியில் உள்ள 1400 மாணவர்களில், 420 பேர் மாணவிகள். பள்ளியிலுள்ள மாணவர்களின் சதவீதம் _________ஆகும். [11-01-2022]
a. 30%
b. 70%
c. 50%
d. 80%

Answer Key

b. 70%

[collapse]

Q7: ஒரு உலோகக் கலவை 26% தாமிரத்தைக் கொண்டுள்ளது. 260 கிராம் தாமிரத்தைப் பெற எந்த அளவு உலோகக் கலவை தேவைப்படுகிறது? [11-01-2022]
a. 740 கி
b. 2060 கி
c. 1000 கி
d. 10,000 கி

Answer Key

c. 1000 கி

[collapse]

Q8: ராணி 100 வாழைப்பழங்களை ₹320க்கு வாங்கினால் அதனை ஒரு டஜன் ₹ 60க்கு விற்றாள் எனில், இதன் லாபம் (அ) நட்டம் சதவிகிதம் காண்க [11-01-2022]
a. 56 5/7%
b. 87 1/2%
c. 87 1/4%
d. 56 1/4%

Answer Key

d. 56 1/4%

[collapse]

Q9: 200 இல் 1/2% ஐக் காண்க [22-01-2022]
(A) 1
(B) 20
(C) 50
(D) 100

Answer Key

(A) 1

[collapse]

Q10: 10,000 இன் 25% மதிப்பின் 15% என்பது _______ ஆகும். [22-01-2022]
(A) 375
(B) 400
(C) 425
(D) 475

Answer Key

(A) 375

[collapse]

Q11: ஒருவருடைய வருமானம் 10% அதிகரித்து அதன்பின் 10% குறைந்தது. அவருடைய வருமானத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்ன சதவீதம்? [22-01-2022]
(A) 0%
(B) 1%
(C) 10%
(D) 100%

Answer Key

(B) 1%

[collapse]

Q12: 600 ன் x% ஆனது 450 எனில் x ன் மதிப்பென்ன? [12-03-2022]
(A) 75
(B) 100
(C) 125
(D) 150

Answer Key

(A) 75

[collapse]

Q13: ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10% அதிகரிக்கிறது. அதன் இப்போதைய மக்கள் தொகை 6000 எனில் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அக்கிராமத்தின் மக்கள் தொகை என்னவாக இருக்கும்? (19-03-2022)
(A) 7966
(B) 7956
(C) 7936
(D) 7986

Answer Key

(D) 7986

[collapse]

Q14: ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஆண்டுக்கு 6% வீதம் அதிகரிக்கிறது. 2018 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை 238765 ஆக இருந்தது. 2020 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் தொகையைக் காண்க.(19-03-2022)
(A) 268376
(B) 268276
(C) 268266
(D) 268366

Answer Key

(B) 268276

[collapse]

Q15: ஓர் எண்ணின் 60% இலிருந்து 60ஐக் கழித்தால் 60 கிடைக்கும் எனில் அந்த எண் _______ ஆகும்.(19-03-2022)
(A) 60
(B) 100
(C) 150
(D) 200

Answer Key

(D) 200

[collapse]

Q16: ஒரு நகரத்தின் மக்கள்தொகை ஆண்டுதோறும் 10% வீதம் அதிகரிக்கிறது. அதன் தற்போதைய மக்கள்தொகை 26,620 எனில், 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள் தொகை _______ ஆகும். (23-03-2022)
(A) 20,000
(B) 19,680
(C) 21,320
(D) 13,320

Answer Key

(A) 20,000

[collapse]

Q17: இரு சக்கர வாகனம் ஒன்றின் விலை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் ₹ 70,000 ஆக இருந்தது. அதன் மதிப்பு ஆண்டுதோறும் 4% வீதம் குறைகிறது. அதன் தற்போதைய மதிப்பைக் காண்க.(23-03-2022)
(A) ₹ 69,904
(B) ₹ 64,512
(C) ₹ 67,200
(D) ₹ 64,400

Answer Key

(B) ₹ 64,512

[collapse]

Q18: 48 இன் 48% = z இன் 64% எனில், z ன் மதிப்பு ________ ஆகும். (23-03-2022)
(A) 64
(B) 56
(C) 42
(D) 36

Answer Key

(D) 36

[collapse]

Q19: ஓர் எண்ணின் 60% லிருந்து 60ஐக் கழித்தால் 60 கிடைக்கும் எனில், அந்த எண் (30-04-2022)
(A) 60
(B) 100
(C) 150
(D) 200

Answer Key

(D) 200

[collapse]

Q20: 10,000 இன் 25% மதிப்பின் 15% என்பது ________ ஆகும். (30-04-2022)
(A) 375
(B) 400
(C) 425
(D) 475

Answer Key

(A) 375

[collapse]

Q21: ஆஷிஷ் ₹ 32,000 ஆரம்ப முதலீட்டில் ஒரு புத்தகக் கடையைத் திறந்தார். முதல் ஆண்டில் அவருக்கு 5% இழப்பு ஏற்பட்டது. இருப்பினும், இரண்டாவது ஆண்டில் அவர் 10% இலாபம் ஈட்டினார். மூன்றாம் ஆண்டில் 12 1/2% உயர்ந்தது. 3 வருடங்கள் முழுவதும் அவரது நிகர லாபத்தை கணக்கிடுக.(30-04-2022)
(A) ₹5,620
(B) ₹37,620
(C) ₹7,620
(D) ₹57,620

Answer Key

(A) ₹5,620

[collapse]

Q22: ஒரு தலைமையை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தலில் A மற்றும் B ஆகிய இரு நபர்களில் A ஆனவர் 192 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுகிறார். மொத்த வாக்குகளில் A ஆனவர் 58% ஐப் பெறுகிறார் எனில் பதிவான மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை (30-04-2022)
(A) 1,000
(B) 1,200
(C) 1,250
(D) 1,300

Answer Key

(B) 1,200

[collapse]

Q23: ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஒரு ஆண்டில் ரூ. 20000 லிருந்து ரூ. 25000 ஆக அதிகரிக்கிறது எனில் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு சதவீதம் காண்க. [2022 G2]
a. 50%
b. 25%
c. 75%
d.100%

Answer Key

b. 25%

[collapse]

Q24: A, B, C என்ற வேட்பாளர்கள் பள்ளித் தேர்தலில் பெற்ற வாக்குகள் முறையே 153, 245 மற்றும் 102 எனில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளரின் வாக்கு சதவீதம் காண்க? [2022 G2]
a. 48%
b. 49%
c. 50%
d. 55%

Answer Key

b. 49%

[collapse]

Q25: ஒரு பள்ளியில் 560 மாணவர்கள் உள்ளனர். அதில் 320 பேர் சிறுவர்கள் எனில், அந்தப் பள்ளியிலுள்ள சிறுமிகளின் சதவீதத்தைக் கண்டறியவும். [28-05-2022]
(A) 41%
(B) 42.86%.
(C) 43.8%
(D) 44%

Answer Key

(B) 42.86%.

[collapse]
Q26: 250 லிட்டரின் 12% என்பது 150 லிட்டரின் _____ க்குச் சமமாகும். [28-05-2022]
(A) 30%
(B) 20%.
(C) 15%
(D) 10%

Answer Key

(B) 20%.

[collapse]

Q27: 16,000 தற்போதைய மதிப்புள்ள ஓர் இயந்திரம் தன் மதிப்பில் ஆண்டுக்கு 10% குறைந்தால்,எத்தனை ஆண்டுகளில் அது தற்போதைய மதிப்பில் பாதி மதிப்பாகும்? [28-05-2022]
(A) 2 ஆண்டுகள்
(B) 3 ஆண்டுகள்
(C) 4 ஆண்டுகள்
(D) 5 ஆண்டுகள்.

Answer Key

(D) 5 ஆண்டுகள்.

[collapse]

Q28: இரண்டு தொடர் தள்ளுபடிகளான 20% மற்றும் 25% ஆகியவற்றிற்கு நிகரான ஒரே தள்ளுபடி சதவீதம் [19-06-2022]
(A) 40%.
(B) 45%
(C) 5%
(D) 22.5%

Answer Key

(A) 40%.

[collapse]

Q29: ஒரு நாளில் 10 மணி நேரம் என்பது எத்தனை சதவீதம்? [19-06-2022]
(A) 16 1/3%
(B) 41 2/3%.
(C) 12 2/5%
(D) 10 2/5%

Answer Key

(B) 41 2/3%.

[collapse]

Q30: ஓர் இயந்திரத்தின் விலை ரூ.18,000. அது ஆண்டுக்கு 16 2/3% வீதம் தேய்மானம் அடைகிறது. 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதன் மதிப்பு ________ ஆக இருக்கும். [19-06-2022]
(A) ரூ.12,000
(B) ரூ.12,500.
(C) ரூ.15,000
(D) ரூ.16,500

Answer Key

(B) ரூ.12,500.

[collapse]

Q31: ஒரு தண்ணீர்த் தொட்டியின் கொள்ளளவு 50லி ஆகும். தற்போது 30% தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது எனில் அதில் 50% தண்ணீர் நிறைய இன்னும் எத்தனை லிட்டர்கள் தேவை? [19-06-2022]
(A) 15 லி
(B) 40 லி
(C) 10 லி.
(D) 25 லி

Answer Key

(C) 10 லி.

[collapse]

Q32: ஓர் எண்ணில் 60% இலிருந்து 60ஐக் கழித்தால் 60 கிடைக்கும் எனில் அந்த எண் [19-06-2022]
(A) 60
(B) 100
(C) 150
(D) 200.

Answer Key

(D) 200.

[collapse]

Q33: ஒரு நபரின் வருமானம் 10% அதிகரிக்கப்பட்டு பிறகு 10% குறைக்கப்படுகிறது எனில். அவரது வருமானம் [19-06-2022]
(A) 2% குறைகிறது
(B) 1% குறைகிறது.
(C) 1% அதிகரிக்கிறது
(D) 2% அதிகரிக்கிறது

Answer Key

(B) 1% குறைகிறது.

[collapse]

Q34: 600-இன்% என்பது 450 எனில், x-இன் மதிப்பைக் காண்க. (02-07-2022)
(A) 60
(B) 48
(C) 75.
(D) 89

Answer Key

(C) 75.

[collapse]

Q35: 400-ன் 30% மதிப்பின் 25% என்ன? (02-07-2022)
(A) 20
(B) 30.
(C) 40
(D) 50

Answer Key

(B) 30.

[collapse]

Q36: பூச்சட்டி ஒன்றை 528-க்கு விற்று ஒரு பெண் 20% இலாபம் பெறுகிறார். 25% இலாபம் பெற அவர் அதை என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும்? (02-07-2022)
(A) ₹500
(B) ₹550.
(C) ₹553
(D)₹ 573

Answer Key

(B) ₹550.

[collapse]

Q37: ஒரு இயந்திரத்தின் மதிப்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5% குறைகிறது. ஒருவர் இதை வாங்குவதற்கு ₹30,000 கொடுத்தார். மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இதன் மதிப்பு என்ன? (02-07-2022)
(A) ₹25,721.
(B) ₹25,722
(C) ₹27,521
(D) ₹22,752

Answer Key

(A) ₹25,721.

[collapse]

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.